बजेट तथा कार्यक्रम


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
Agendas and Decisions बजेट तथा कार्यक्रम 2074-06-02 सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिससका निर्णयहरु
प्रथामिक्ताका आधारहरु २०७३-७४ नमुना फारमहरू, बजेट तथा कार्यक्रम २०७२०-०९-०२ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
२०७3-७४ को बजेट निति तथा कार्यक्रमहरु निर्माण गर्दा निम्न अनुसारका प्रथामिकताका आधारहरु तय गरिएको छ ।
NGO को लागि बजेट फर्म्याट 2074-75 बजेट तथा कार्यक्रम 2073-10-24 सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
NGO को लागि बजेट फर्म्याट 2074-75
स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अा.ब.२०७३/०७४ बजेट तथा कार्यक्रम 2073-08-17 सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
Approved Programme
बजेट वक्तब्य २0७२ बजेट तथा कार्यक्रम २०७२-११-१५ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बजेट वक्तब्य २0७२
Governmental Organization बजेट फर्म्याट बजेट तथा कार्यक्रम २०७२-१०-१८ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
Governmental Organization को बजेट फर्म्याट
NGO को बजेट फर्म्याट बजेट तथा कार्यक्रम २०७२-१०-१८ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
Non- Governmental Organization को बजेट फर्म्याट
Skip to toolbar