परिषद स्थगित गरिएको सुचना ।

स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुको आन्दोलनका कारण यसपूर्व

निर्धारित एकिकृत योजना तर्जुमा बैठक (२०७३-११-०६ गते) देखि

जिल्ला परिषद (२०७३-११-१२गते) सम्मका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु

हाललाई स्थगित गरिएको व्यहोरा जानकारिका लागि अनुरोध

गरिन्छ ।

स्थानीय विकास अधिकारी              

जिविस, सुर्खेत                       

Skip to toolbar