प्रथामिक्ताका आधारहरु २०७३-७४

शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
प्रथामिक्ताका आधारहरु २०७३-७४ नमुना फारमहरू, बजेट तथा कार्यक्रम २०७२०-०९-०२ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
२०७3-७४ को बजेट निति तथा कार्यक्रमहरु निर्माण गर्दा निम्न अनुसारका प्रथामिकताका आधारहरु तय गरिएको छ ।

२०७3-७४ को बजेट निति तथा कार्यक्रमहरु निर्माण गर्दा निम्न अनुसारका प्रथामिकताका आधारहरु तय गरिएको छ ।

Skip to toolbar